Koolitus

 

Meie koolitused

Toimumise koht Toimumise aeg Hind Info 
Elektriala pädevuseksami ettevalmistuskursus, B-pädevus, 24h (3 päevad)  Mõisa tn.10, Narva

 01.03.2024, 08.03.2024  15.03.2024 

325€+km22%

Info / Regestreemine
Elektriala pädevuseksami ettevalmistuskursus, A-pädevus, 32h (4 päevad)  Mõisa tn.10, Narva

01.03.2024, 08.03.2024 15.03.2024, 22.03.2024

350€+km22%

Info / Regestreemine
Elektriohutus elektrialaisikutele, ohuteadlikele isikutele ja tavaisikutele, 4h  Mõisa tn.10, Narva  Tellimisel 75€+km 22% Info / Regestreemine
Kontrollmõõtmised elektripaigaldistes, 8h Mõisa tn.10, Narva Tellimisel 135€+km22% Info / Regestreemine
Plahvatusohtlikud gaas- ning tolmkeskkonnad. Elektripaigaldiste kavandamine, seadmete valik ja paigaldamine, 8h  Mõisa tn.10, Narva Tellimisel 135€+km22% Info / Regestreemine
Eksam Mõisa tn.10, Narva 28.03.2024 Vastavalt MHV Elektrikontroll OÜ hinnakirjale

www.elektrikontroll.eu

 

ÕPPEKORRALDUS

Üldsätted

Joala Elekter OÜ täienduskoolituse asutuse pidajana lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi tagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, juhendmaterjalist täiendkoolituse õppekava koostamiseks, õppekorralduse alustest.

Juhindutakse Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö põhimõtetele. Joala Elekter OÜ (Joala Elekter Koolituskeskus) on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis ehk EHIS-s, millega kinnitame, et järgime kõiki täiskasvanute koolituse seadusest ning täienduskoolituse standardist tulenevaid nõudeid. Majandustegevusteate number on 238702.

Alates 2010 aastast Joala Elekter OÜ korraldab elektrialaseid baas- ja täiendkoolitusi pakkudes võimalust omandada erialaseid teadmiseid oma ala tippspetsialistide käe all. Koolitused viiakse läbi Eesti erinevates paikades, õppetööks sobivates, tunni alusel renditavates ruumides.

Tellimuskoolitused viiakse läbi koolituse tellija koolitusruumides.

Koolitused toimuvad aastaringselt, lähtuvalt tellimuskoolituste soovist ja huvist avatud koolituste vastu.

Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel.

Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

Koolitused toimuvad grupikoolitusena.

Õpingute alusdokument on õppekava.

Joala Elekter OÜ kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-posti aadress, telefoni number, isikukood ja asutuse andmeid Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele.

Koolitusel osaleja kinnitab koolitusele registreerumisel interneti teel, et on tutvunud  Joala Elekter OÜ õppekorralduse alustega.

Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja oma allkirjaga osavõtulehel.

Kõik korraldatavad koolitused ja seminarid on elektrialased ning lähevad arvesse pädevusega isikute sertifitseerimisel erialase täienduskoolitusena.

Soovi korral korraldame ettevõtte siseseid täiendkoolitusi, mis arvestab konkreetse ettevõtte tööjõu oskuste ja pädevustega.

Joala Elekter OÜ koolituste sihtgrupp

 • Elektritööde juhi pädevustunnistuse eksamiks valmistujad
 • Elektriala spetsialistid kelle erialased teadmised, oskused vajavad täiendamist või lisaoskuseid
 • Mitteaktiivsed elektriku erialal töökogemust omavad, kesk ja eakama vanuserühma täiskasvanud, kes enese konkurentsivõime tõstmiseks või rakenduse leidmiseks tööturul, vajavad täiendavaid teadmisi ja oskuseid

Õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu tingimused

Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda võib e-posti See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. kaudu, selleks tuleb täita registreerumisvorm vajalike andmetega või telefoni teel +372 5568 8373 või kasutades muid suhtluskanaleid. Nimetatud e-posti aadresside ja telefonide kaudu saab küsida infot koolituste kohta – nii korralduslike ja sisuliste küsimuste kohta.

Koolitusele on võimalik registreeruda ka koolituspäeva alguses kohapeal.

Registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-posti teel kahe tööpäeva jooksul.

Vähemalt 5 päeva enne kursuse algust saadetakse osalejale meili teel korralduslik info – koolituse ajakava, toimumiskoha aadress ja parkimistingimused, koolituse ajakava jms.

Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.

Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri.

Õppija kinnitab igal koolituspäeval oma allkirjaga õppetööst osavõttu.

Joala Elekter OÜ alustab koolitust, kui koolitusele on registreerunud 10 osalejat. Väheste registreerujate korral on Joala Elekter OÜ õigus koolitus ära jätta või edasi lükata grupi täitumiseni.  Koolitusele registreerunuid teavitatakse koolituse ära jäämisest või edasi lükkumisest telefoni või e-posti teel vähemalt seitsmepäevase etteteatamisega.  Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.

Koolitusel osalejate andmed kogutakse registreerimislehele ja kantakse arhiivi.

Õppijate täienduskoolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

Koolituskeskusel on õigus koolituselt välja arvata õpilane, kes segab õppetegevust, kelle suhtes on alust arvata, et Ta võib kahjustada koolituskeskuse mainet või huve, kes ei täida ohutustehnika nõudeid ja õpetaja antud korraldusi või on muul viisil ohtlik iseendale ja ümbritsevale keskkonnale.

Koolituselt võib välja arvata ka õpilase, kes puudub põhjuseta rohkem, kui õppekavas lubatud. Koolituselt väljaarvamise korral tunnistust või tõendit ei väljastata. Protokolli kantakse märge koolituselt väljaarvamise kohta ning põhjuse lühikirjeldus.

Väljaarvamisest informeeritakse koolitusele suunajat või rahastajat.

Õpilase soovi korral väljastatakse Temale teatis koolituse läbitud mahu kohta.

Väljaarvamise aluste äralangemisel võib õpilane koolitust jätkata poolelijäänud kohast koolituskeskusega kokkuleppel.

Väljaarvamise korral nõutakse õpilaselt sisse õppemaks vastavalt väljaarvamise hetkeks läbitud koolituse mahule.

Täienduskoolituse eest õppetasu maksmise tingimused ja kord

Koolituse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

Koolituste eest on võimalik tasuda soovi korral ka osadena. Sellisel juhul koostatakse osalejale osamaksete graafik, mille alusel tasumine toimub.

Koolituste eest tasutud õppetasu on koolituse eest tasujal õigus näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksuseaduse § 26.

Kui koolituse eest tasub Eesti Töötukassa, siis toimub arve tasumine vastavalt Töötukassa koostööpõhimõtetele.

Koolituste hind sisaldab õppematerjale, kohvipause ja olenevalt õppekavast tunnistust või tõendit.

Täienduskoolituse eest õppetasu tagastamise tingimused ja kord

Õppetasu tagastatakse, kui koolituskeskuse süül jäi koolitus ära või koolituse kvaliteet ei vastanud nõuetele.

Koolitusel mitteosalemise korral tagastatakse ette makstud õppetasu. Osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada kooli e-kirja (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.) või telefoni teel (+37255688373).

Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.

Joala Elekter Koolituskeskuse õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

 • õppekava nimetus
 • õppekavarühm
 • õpiväljundid õpingute
 • alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel
 • õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal
 • õppe sisu
 • õppekeskkonna kirjeldus
 • õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid
 • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus

Õppekava koostamisel lähtutatakse sihtgruppide vajadustest ning iga koolitus peab olema praktilise suunitlusega ja aitama sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.

Iga koolituse juures on viide kehtivale õppekavale.

Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Koolitaja koolitajad peavad omama kõrgemat erialast haridust, olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

Õppekava koostamisel lähtutakse sihtgruppide vajadustest ning iga koolitus peab olema praktilise suunitlusega ja aitama sihtgrupil saavutada soovitud ning mõõdetavaid tulemusi.

Täienduskoolituse õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Joala Elekter OÜ viib läbi koolitusi oma õpperuumides või koolituse tellija poolt pakutud kohas, mis vastavad tervisekaitse nõuetele.

Kujundame õpikeskkonda, rakendades erinevaid võtteid õppimist toetava füüsilise ja sotsiaalse keskkonna loomiseks.

Koolituste õpperuumide ettevalmistamisel lähtume sellest, et õppijatel oleks meeldiv seal õppida: ruum peab olema rõõmus ja värviküllane, piisavalt õhku ja liikumisruumi, mitte liiga külm ega liiga palav, hea valgustus võrdselt üle ruumi, mugavad toolid ja hea paigutus, vajalikud õppevahendid.

Koolitused toimuvad üldjuhul meie õppeklassis, mis asub aadressil Mõisa tn 10, Narva linn.

Koolitusklass on 25-kohaline, varustatud tänapäevase esitlustehnikaga. Klassis on dataprojektor, arvuti ja tahvel.

Külalistele on kasutada tasuta WiFi.

Õppepäeva jooksul on osalejatele tagatud värske kohv, tee, vesi ja küpsised.

Parkimine on meie kontori territooriumil koolituspäeval osalejatele tasuta.

Igal koolitusel on tagatud osalejatele koolitusjärgne abi. Küsimustele vastatakse e-kirja, telefoni, Skype, või auditoorsete konsultatsioonide kaudu.

Õppija õigused ja kohustused

Õppijal on õigus:

 • Saada õppekavas ettenähtud koolitust vastavalt valitud kursusele, ettenähtud mahus, kohas ja ajal pärast õppemaksu tasumist või koolituslepingu sõlmimist
 • Saada teavet koolituse õppekorralduse ja õppekava kohta
 • Nõuda õppemaksu tagastamist kooli süü pärast jäänud kursuste eest
 • Lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata
 • Saada kursuse lõpus vestluse või -eksami edukal sooritamisel seda kinnitav tunnistus

Õppija on kohustatud:

 • Tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja koolituskeskuse töötajate korraldustele Hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolituskeskuse vara
 • Käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele
 • Tasuma õppemaksu arvel kajastatud summas ja vastavalt arvel kirjutatud kuupäevale

Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

Joala Elekter Koolituskeskus küsib peale igat koolitust osalejatelt tagasisidet ja parandusettepanekuid. Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka digitaalselt või suuliselt (fikseeritakse koolituse korraldaja poolt kirjalikult).

Joala Elekter Koolituskeskus kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon, aadress, hariduse tase ja isikukood. Isikukoodi on vaja tunnistuse või tõendi jaoks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6.

Vaidluste lahendamise kord

Tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Viru maakohtus. 

 

 E-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., Telefon: +37255688373 (Julia Andrejeva) 

 

JoomShaper