Elektriohutus elektrialaisikutele, ohuteadlikele isikutele ja tavaisikutele, 4h

TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA

Õppeasutus  Joala Elekter OÜ 
Õppekava nimetus Elektriohutus elektrialaisikutele, ohuteadlikele isikutele ja tavaisikutele
Õppekeel Vene
Põhjendus

Tööd, mille juures elektriohtu või trauma vältimiseks on vaja tehnilisi teadmisi või kogemusi, tohib ette võtta üksnes isik, kellel on ettevõetava töö jaoks vajalikud teadmised ja kogemused.

Eesmärk Energeetika valdkonna sihtgrupi soov ja huvi oma kvalifikatsiooni tõsta.
Õppekava koostamise alus
 • Standard EVS-EN 50110-1. Elektripaigaldiste käit.
Õppekavarühm  0713 Elektrienergia ja energeetika (ISCED-F 2013) 
Koolituse sihtgrupp 
 • Elektriala spetsialistid kelle erialased teadmised, oskused vajavad täiendamist või lisaoskuseid
 • Mitteaktiivsed elektriku erialal töökogemust omavad, kesk ja eakama vanuserühma täiskasvanud, kes enese konkurentsivõime tõstmiseks või rakenduse leidmiseks tööturul, vajavad täiendavaid teadmisi ja oskuseid
Õpiväljundid  Koolitusel osaleja saab baasteadmised elektripaigaldistes kasutatavatest kaitseviisidest ja elektritööde läbiviimisel tööde teostamise ajal nõutavatest ohutustehnilistest nõuetest tulenevalt elektriohust.
Õpingute alustamise tingimused Peab isikul olema, kas:
 • elektriinseneri kutsekvalifikatsioon
 • elektrialane kõrgharidus
 • elektrialane kutsekeskharidus
 • muu tehnilise eriala haridus
 • vastav töökogemus
Õppe kogumaht akadeemilistes tundides

4 ak. tundi kogumahus auditoorne õpe

sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 3 ak. tundi (õpe loengu, seminari või muus koolis määratud vormis)
sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides: 1 ak. tundi (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas, proovitest, proovitesti arutelu.)
sh koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes tundides: 0 ak. tundi
Õppe sisu 

Auditoorne töö 4 ak. tundi

 • Seadme ohutuse seadus ja sellega seotud õigusaktid
 • Elektripaigaldise käidule ja elektritööle esitatavad nõuded
 • Käit ja käidutoimingud. Standardi EVS-EN 50110-1 nõuded
 • Elektriohuteadlikkuse eksam
 • Koolitustunnistuste kättesaamine
Õppekeskkonna kirjeldus 

Õpe toimub kaasaegse tehnoloogiaga varustatud õpperuumis, valge- ja pabertahvel, õpetaja arvuti ja videoprojektor. Õpperuum vastab tööohutuse ja tervisekaitse nõuetele. Kõigil õppijatel on koolituse ajal kasutada vastavaid normatiivdokumente, standardeid ning piisavalt laua pinda normatiivdokumentidega töötamiseks. Igale õppurile on töökoht koos laua (või arvutitega) ja vajalike eesti- ning venekeelsete õppematerjalidega, mis peale koolituse lõppu jäävad õppijale.

Õppekoha aadress: Narva linn, Mõisa tn 10, ruum 304. 

Õppematerjalide loend  Kolitaja loengumaterjalid, normatiivdokumendid, standardid. 
Lõpetamise tingimused

Nõuded õppe lõpetamiseks

 • On läbinud 100% õppekavast
 • Õpiväljundid on saavutatud ja hinnatud
 • Kokkuvõttev hinne kujuneb, kui õppija on sooritanud lävendi tasemel kirjaliku testi

Hindamismeetod

 • Kirjalik test
 • Mitteeristav hindamine

Hindamiskriteerium

 • Sooritanud lävendi tasemel kirjaliku testi 
Väljastatavad dokumendid 

Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.

Õppijale väljastatakse tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata, kui õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule. 

Koolitaja andmed

Igor Andrejev

 • Kõrgharidus, Tallinna Tehnikaülikool, Elektriajamid ja jõuelektroonika erialadiplom aastast 1997 (võrdne tänapäevase magistriga).
 • Elektrialane A-pädevus – tunnistus number nr. EP-1586-20-A.
 • OÜ Joala Elekter elektriosakonna ekspert, kontrolliosakonna juhataja, elektrilabori juhataja, koolitaja
Õppekava koostaja(d) Igor Andrejev
 • Kõrgharidus, Tallinna Tehnikaülikool, Elektriajamid ja jõuelektroonika erialadiplom aastast 1997 (võrdne tänapäevase magistriga).

Jurij Liubetskij

 • Täiskasvanute koolitaja, tase 6. Kutsetunnistus nr. 156334
Hind

Koolitus maksab 75.00 € (+22%)

Registreerimine

Palun täitke avaldus ja saatke aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Infotelefon +372 5568 8373. 

Dokumentatsioon

Elektriohutus elektrialaisikutele, ohuteadlikele isikutele ja tavaisikutele koolituse õppekava.pdf

Elektriohutus elektrialaisikutele, ohuteadlikele isikutele ja tavaisikutele koolituse ajakava.pdf

Avaldus.docx

Avaldus.pdf

JoomShaper