Kontrollmõõtmised elektripaigaldistes, 8h

TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA

Õppeasutus  Joala Elekter OÜ 
Õppekava nimetus Kontrollmõõtmised kõrge- ja madalpinge elektripaigaldistes
Õppekeel Vene
Põhjendus
 • Elektrienergeetika alal vastutava isikuna tegutsemisel isiku kompetentsus peab olema tõendatud pädevus- või kutsetunnistusega.
 • Elektritööd tegeva isikul peab olema erialane ettevalmistus, töökogemus vastava elektritöö tegemisel ja teadmised seadmest, selle ehitusest ja kasutamise ohutusnõuetest tema poolt tehtavate seadmetööde ohutuse tagamiseks vajalikus ulatuses.
 • Lähtutud on OSKA raportist, millest järeldub, et energeetikafirmad vajavad üha enam kaasaegsete oskustega elektrikuid. Kindluse tagavad pädevustunnistustega töötajad. Antud kursus on mõeldudki elektritööde juhi pädevustunnistuse eksamiks valmistujatele.
Eesmärk Energeetika valdkonna sihtgrupi soov ja huvi oma kvalifikatsiooni tõsta.
Õppekava koostamise alus
 • Majandus- ja taristuministri määrus 09.07.2015 nr 88 „Seadme vahetu kasutaja, kasutamise järelevaataja, seadmetööd ja auditit tegeva isiku kompetentsusele ja selle tõendamisele ning sertifitseerimisskeemile esitatavad nõuded“
 • Standard EVS-EN ISO/IEC 17025:2017/AC:2018 "Üldnõuded katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsusele"
Õppekavarühm  0713 Elektrienergia ja energeetika (ISCED-F 2013) 
Koolituse sihtgrupp 
 • Elektrilabori spetialistid
 • Elektriala spetsialistid kelle erialased teadmised, oskused vajavad täiendamist või lisaoskuseid
 • Mitteaktiivsed elektriku erialal töökogemust omavad, kesk ja eakama vanuserühma täiskasvanud, kes enese konkurentsivõime tõstmiseks või rakenduse leidmiseks tööturul, vajavad täiendavaid teadmisi ja oskuseid
Õpiväljundid   Koolituse läbinu:
 • saab üldteadmised kõrge- ja madalpnge elektripaigadistes kontrollmõõtmistest lähtudes kehtivatest standaritest
 • saab teostada elektrimõõtmise töid kõrge- ja madalpnge elektripaigadistes
Õpingute alustamise tingimused Peab isikul olema, kas:
 • elektriinseneri kutsekvalifikatsioon
 • elektrialane kõrgharidus
 • elektrialane kutsekeskharidus
 • muu tehnilise eriala haridus
 • vastav töökogemus
Õppe kogumaht akadeemilistes tundides

8 ak. tundi kogumahus auditoorne õpe

sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 7 ak. tundi (õpe loengu, seminari või muus koolis määratud vormis)
sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides: 1 ak. tundi (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas, proovitest, proovitesti arutelu.)
sh koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes tundides: 0 ak. tundi
Õppe sisu 

Auditoorne töö 8 ak. tundi

 • Standardi EVS-EN ISO/IEC 17025 nõuded. Üldnõuded katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsusele. Haldus- ning tehnilised nõuded
 • Standardi EVS-EN 61557 nõuded. Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1000 V ja alalispingega kuni 1500 V. Kaitsesüsteemide katsetus-, mõõte- ja seireseadmed. Nõuded mõõteriistadele
 • Standardi EVS-HD 60364-6 nõuded. Madalpingelised elektripaigaldised. Kontrolltoimingud
 • Isolatsioonitakistuse mõõtmine. Nõuded ressurssidele. Nõuded protsessidele
 • Kõrgepingeseadmete teimimine. Kõrgepinge teim. Nõuded ressurssidele. Nõuded protsessidele
 • Rikkesilmuse näivtakistuse mõõtmine (loop impedance Zs). Nõuded ressurssidele. Nõuded protsessidele
 • Kaitse-, PEN- ja potentsiaaliühtlustusjuhtide katkematuse kontrollimine. Nõuded ressurssidele. Nõuded protsessidele
 • Rikkevoolukaitselülitite rakendumisaja mõõtmine. Nõuded ressurssidele. Nõuded protsessidele
 • Maandustakistuse mõõtmine. Nõuded ressurssidele. Nõuded protsessidele
 • Proovitest, proovitesti arutelu
 • Koolitustunnistuste kättesaamine
Õppekeskkonna kirjeldus 

Õpe toimub kaasaegse tehnoloogiaga varustatud õpperuumis, valge- ja pabertahvel, õpetaja arvuti ja videoprojektor. Õpperuum vastab tööohutuse ja tervisekaitse nõuetele. Kõigil õppijatel on koolituse ajal kasutada vastavaid normatiivdokumente, standardeid ning piisavalt laua pinda normatiivdokumentidega töötamiseks. Igale õppurile on töökoht koos laua (või arvutitega) ja vajalike eesti- ning venekeelsete õppematerjalidega, mis peale koolituse lõppu jäävad õppijale.

Õppekoha aadress: Narva linn, Mõisa tn 10, ruum 304. 

Õppematerjalide loend  Kolitaja loengumaterjalid, normatiivdokumendid, standardid. 
Lõpetamise tingimused

Nõuded õppe lõpetamiseks

 • On läbinud 100% õppekavast
 • Õpiväljundid on saavutatud ja hinnatud
 • Kokkuvõttev hinne kujuneb, kui õppija on sooritanud lävendi tasemel kirjaliku testi

Hindamismeetod

 • Kirjalik test
 • Mitteeristav hindamine

Hindamiskriteerium

 • Sooritanud lävendi tasemel kirjaliku testi 
Väljastatavad dokumendid 

Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.

Õppijale väljastatakse tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata, kui õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule. 

Koolitaja andmed

Igor Andrejev

 • Kõrgharidus, Tallinna Tehnikaülikool, Elektriajamid ja jõuelektroonika erialadiplom aastast 1997 (võrdne tänapäevase magistriga).
 • Elektrialane A-pädevus – tunnistus number nr. EP-1586-20-A.
 • OÜ Joala Elekter elektriosakonna ekspert, kontrolliosakonna juhataja, elektrilabori juhataja, koolitaja
Õppekava koostaja(d) Igor Andrejev
 • Kõrgharidus, Tallinna Tehnikaülikool, Elektriajamid ja jõuelektroonika erialadiplom aastast 1997 (võrdne tänapäevase magistriga).

Jurij Liubetskij

 • Täiskasvanute koolitaja, tase 6. Kutsetunnistus nr. 156334
Hind

Koolitus maksab 125.00 € (+22%)

Registreerimine

Palun täitke avaldus ja saatke aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Infotelefon +372 5568 8373. 

Dokumentatsioon

Kontrollmõõtmised elektripaigaldistes koolituse õppekava.pdf

Kontrollmõõtmised elektripaigaldistes koolituse ajakava.pdf

Avaldus.docx

Avaldus.pdf

 

 

JoomShaper