Elektriala pädevuseksami ettevalmistuskursus, A-pädevus, 32h

Osaleja on valmis sooritama A-klassi pädevuseksamit. Pädevuseksamile lubatakse kui Teie haridus, erialane ettevalmistus ja töökogemus vastavad majandus- ja taristuministri määrusele nr 88 „Seadme vahetu kasutaja, kasutamise järelevaataja, seadmetööd ja auditit tegeva isiku kompetentsusele ja selle tõendamisele ning sertifitseerimisskeemile esitatavad nõuded“.

TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA

Õppeasutus  Joala Elekter OÜ 
Õppekava nimetus Elektriala pädevuseksami ettevalmistuskursus, A-pädevus
Õppekeel Vene
Põhjendus
 • Elektrienergeetika alal vastutava isikuna tegutsemisel isiku kompetentsus peab olema tõendatud pädevus- või kutsetunnistusega.
 • Elektritööd tegeva isikul peab olema erialane ettevalmistus, töökogemus vastava elektritöö tegemisel ja teadmised seadmest, selle ehitusest ja kasutamise ohutusnõuetest tema poolt tehtavate seadmetööde ohutuse tagamiseks vajalikus ulatuses.
 • Lähtutud on OSKA raportist, millest järeldub, et energeetikafirmad vajavad üha enam kaasaegsete oskustega elektrikuid. Kindluse tagavad pädevustunnistustega töötajad. Antud kursus on mõeldudki elektritööde juhi pädevustunnistuse eksamiks valmistujatele.
Eesmärk Energeetika valdkonna sihtgrupi soov ja huvi oma kvalifikatsiooni tõsta.
Õppekava koostamise alus Majandus- ja taristuministri määrus 09.07.2015 nr 88 „Seadme vahetu kasutaja, kasutamise järelevaataja, seadmetööd ja auditit tegeva isiku kompetentsusele ja selle tõendamisele ning sertifitseerimisskeemile esitatavad nõuded“
Õppekavarühm  0713 Elektrienergia ja energeetika (ISCED-F 2013) 
Koolituse sihtgrupp 
 • Elektritööde juhi pädevustunnistuse eksamiks valmistujad
 • Elektriala spetsialistid kelle erialased teadmised, oskused vajavad täiendamist või lisaoskuseid
 • Mitteaktiivsed elektriku erialal töökogemust omavad, kesk ja eakama vanuserühma täiskasvanud, kes enese konkurentsivõime tõstmiseks või rakenduse leidmiseks tööturul, vajavad täiendavaid teadmisi ja oskuseid
Õpiväljundid   Koolituse läbinu:
 • on valmis sooritama A-klassi pädevuseksamit
 • oskab juhtida ja teha elektripaigaldise ehitus-  ning remonditöid madal- ning kõrgepingelises elektripaigaldises
 • saab olla elektripaigaldise eest vastutav kompetentne madal- ning kõrgepingelises elektripaigaldises
Õpingute alustamise tingimused Peab isikul olema, kas:
 • elektriinseneri või välispaigalduse elektrik, tase 5 kutsekvalifikatsioon
 • elektrialane kõrgharidus
 • keskharidus ning B-klassi pädevustunnistus 
 • elektrialane kutsekeskharidus 
 • vastava elektritöö juhtimiseks ettevalmistav töökogemus
Õppe kogumaht akadeemilistes tundides

32 ak. tundi kogumahus auditoorne õpe (koolitus on jagatud neljale õppepäevale mahuga 8 ak. tundi päevas)

sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 28 ak. tundi (õpe loengu, seminari või muus koolis määratud vormis)
sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides: 4  ak. tundi (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas, proovitest, proovitesti arutelu.)
sh koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes tundides: 0 ak. tundi
Õppe sisu 

Auditoorne töö 32 ak. tundi

Esimene õppepäev (8 ak. tundi)

 • Seadme ohutuse seadus ja sellega seotud õigusaktid 
 • Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded
 • Elektripaigaldise käidule ja elektritööle esitatavad nõuded
 • Tehnilise järelevalve infosüsteemi põhimäärus
 • Auditi kohustusega elektripaigaldised ning nõuded elektripaigaldise auditile ja auditi tulemuste esitamisele
 • Seadme vahetu kasutaja, kasutamise järelevaataja, seadmetööd ja auditit tegeva isiku kompetentsusele ja selle tõendamisele ning sertifitseerimisskeemile esitatavad nõuded
 • Elektriseadmele esitatavad ohutuse nõuded ning elektriseadmele ja elektripaigaldisele esitatavad elektromagnetilisele ühilduvuse nõuded ja vastavushindamise kord
 • Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile
 • Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded
 • Käit ja käidutoimingud. Standardi EVS-EN 50110-1:2013 nõuded
 • Proovitest, proovitesti arutelu
 • Koolitustunnistuste kättesaamine

Teine õppepäev (8 ak. tundi)

 • Madalpingelised elektripaigaldised. Standard EVS-HD 60364-4-41. Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest
 • Madalpingelised elektripaigaldised. Standard EVS-HD 60364-4-42. Kaitse kuumustoime eest
 • Madalpingelised elektripaigaldised. Standard EVS-HD 60364-4-43. Liigvoolukaitse
 • Madalpingelised elektripaigaldised. Standard EVS-HD 60364-4-443 Kaitse transientsete pikse- ja lülitusliigpingete eest
 • Madalpingelised elektripaigaldised. Standard EVS-HD 60364-4-444 Kaitse pingehäiringute ja elektromagnetiliste häiringute eest
 • Madalpingelised elektripaigaldised. Standard EVS-HD 60364-5-51. Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Üldjuhised
 • Madalpingelised elektripaigaldised. Standard EVS-HD 60364-5-52. Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Juhistikud
 • Madalpingelised elektripaigaldised. Standard EVS-HD 60364-5-53. Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Lülitus- ja juhtimisaparaadid
 • Madalpingelised elektripaigaldised. Standard EVS-HD 60364-5-54. Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid
 • Madalpingelised elektripaigaldised. Standard EVS-HD 60364-6. Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Kontrollitoimingud
 • Proovitest, proovitesti arutelu
 • Koolitustunnistuste kättesaamine

Kolmas õppepäev (8 ak. tundi)

 • Madalpingelised elektripaigaldised. Standard EVS-HD 60364-5-56. Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Turvasüsteemid
 • Standard EVS-EN 1838. Valgustehnika. Hädavalgustus
 • Standard EVS-EN 50172. Evakuatsiooni hädavalgustussüsteemid
 • Standard EVS-EN 61439 osad 1-4. Madalpingelised aparaadikoosted
 • Madalpingelised elektripaigaldised. Standard EVS-HD 60364-5-551. Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Madalpingelised generaatoragregaadid
 • Madalpingelised elektripaigaldised. Standard EVS-HD 60364-5-559. Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Valgustid ja valgustuspaigaldised
 • Madalpingelised elektripaigaldised. Standard EVS-HD 60364-7 osad 701-729: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele, vanne ja dušše sisaldavad ruumid, ujumisbasseinid ja purskkaevud, saunakeriseid sisaldavad ruumid ja kabiinid, ehituspaikade paigaldised, põllundus- ja aiandusehitised, ahtad juhtivad paigad, sõidukelamuväljakud, huvisõidusadamad, näitused, esitused, fotoelektrilised süsteemid, välisvalgustuspaigaldised, väikepingelised valgustuspaigaldised, avalikud asutused ja töökohad, elektrisõidukite toide, teenindus- ja hoolduskäigud
 • Madalpingelised elektripaigaldised. Standard EVS-HD 60364-7-710. Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Ravipaigad
 • Proovitest, proovitesti arutelu
 • Koolitustunnistuste kättesaamine 

Neljas õppepäev (8 ak. tundi)

 • Kõrgepingelised elektripaigaldised. Standard EVS-EN 61936. Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1 kV. Üldnõuded. Terminid ja määratlused.Põhinõuded. Isolatsioon. Seadmed. Paigaldised. Ohutusmeetmed.Kaitse-, juhtimis- ja abisüsteemid 
 • Kõrgepingelised elektripaigaldised. Standard EVS-EN 50522. Üle 1 kV nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste maandamine. Põhinõuded. Maanduspaigaldiste projekteerimine. Maanduspaigaldiste ehitamine. Mõõtmised.
 • Elektrilevi võrgustandardid ning juhendid . Kõrgepingelised õhu- ja kaabelliinid. Komplekt- ja mastalajaamad. Võrguvara tähistamise ja märgistamise nõuded. Nõuded maanduspaigaldiste ehituseks
 • Proovitest, proovitesti arutelu
 • Koolitustunnistuste kättesaamine 
Õppekeskkonna kirjeldus 

Õpe toimub kaasaegse tehnoloogiaga varustatud õpperuumis, valge- ja pabertahvel, õpetaja arvuti ja videoprojektor. Õpperuum vastab tööohutuse ja tervisekaitse nõuetele. Kõigil õppijatel on koolituse ajal kasutada vastavaid normatiivdokumente, standardeid ning piisavalt laua pinda normatiivdokumentidega töötamiseks. Igale õppurile on töökoht koos laua (või arvutitega) ja vajalike eesti- ning venekeelsete õppematerjalidega, mis peale koolituse lõppu jäävad õppijale.

Õppekoha aadress: Narva linn, Mõisa tn 10, ruum 304. 

Õppematerjalide loend  Kolitaja loengumaterjal (4 köide), normatiivdokumendid, standardid. 
Lõpetamise tingimused

Nõuded õppe lõpetamiseks

 • On läbinud 100% õppekavast
 • Õpiväljundid on saavutatud ja hinnatud
 • Kokkuvõttev hinne kujuneb, kui õppija on sooritanud lävendi tasemel kirjaliku testi

Hindamismeetod

 • Kirjalik test
 • Mitteeristav hindamine

Hindamiskriteerium

 • Sooritanud lävendi tasemel kirjaliku testi 
Väljastatavad dokumendid 

Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.

Õppijale väljastatakse tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata, kui õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule. 

Koolitaja andmed

Igor Andrejev

 • Kõrgharidus, Tallinna Tehnikaülikool, Elektriajamid ja jõuelektroonika erialadiplom aastast 1997 (võrdne tänapäevase magistriga).
 • Elektrialane A-pädevus – tunnistus number nr. EP-1586-20-A.
 • OÜ Joala Elekter elektriosakonna ekspert, kontrolliosakonna juhataja, elektrilabori juhataja, koolitaja
Õppekava koostaja(d) Igor Andrejev
 • Kõrgharidus, Tallinna Tehnikaülikool, Elektriajamid ja jõuelektroonika erialadiplom aastast 1997 (võrdne tänapäevase magistriga).
Hind

Kolmepäevane täiskursus maksab 350.00 € (+22%)

Tellides loengusarja ühe päeva kaupa, on koolituspäeva hind 135.00 € (+22%)

Registreerimine

Palun täitke avaldus ja saatke aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Infotelefon +372 5568 8373. 

Dokumentatsioon

Elektriala A-pädevuseksami ettevalmistuskursuse õppekava.pdf

Elektriala A-pädevuseksami ettevalmistuskursuse ajakava.pdf

Avaldus.docx

Avaldus.pdf

JoomShaper