Plahvatusohtlikud gaas- ning tolmkeskkonnad. Elektripaigaldiste kavandamine, seadmete valik ja paigaldamine, 8h

TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA

Õppeasutus  Joala Elekter OÜ 
Õppekava nimetus Plahvatusohtlikud gaas- ning tolmkeskkonnad. Elektripaigaldiste kavandamine, seadmete valik ja paigaldamine
Õppekeel Vene
Põhjendus

Isikutel, kes vastutab plahvatuse eest kaitstud seadmete ja paigaldiste kavandamise, valiku ja paigadamise eest, peavad olema vähemalt

 • üldteadmised elektrotehnika asjakohastest valdkondadest
 • võime lugeda, mõista ja hinnata tehnilisi jooniseid
 • praktilised teadmised plahvatuskaitse põhimõtetest ja tehnilistest lahendustest
 • tööalased teadmised ja võime mõista asjakohaseid plahvatuskaitsealaseid standardeid

Töötajad peavad olenevalt nende ülesannete ulatust olema

 • teadmised plahvatuskaitse üldpõhimõtetest
 • teadmised eri plahvatuskaitseviiside ja märgistuse üldpõhimõtetest
 • teadmised seadmete sellistest ehituslikest lahendusest, mis mõjutavad plahvatuskaitset
 • võime mõista sertifikaatide sisu ja selle standardi asjakohaseid osi
 • standardile 60079-17 vastava tehnilise kontrolli ja hooldusnõuete alased üldteadmised
 • kodusus seles standardis käsitlevates tehnilistes erilahendustes seadmete valikul ja paigaldamisel
 • võime mõista töölelubamise süsteemi ja tööpiirkonna ohutu eraldamise lisatähtsust plahvatuskaitsel
Eesmärk Energeetika valdkonna sihtgrupi soov ja huvi oma kvalifikatsiooni tõsta.
Õppekava koostamise alus
 • Majandus- ja taristuministri määrus 09.07.2015 nr 88 „Seadme vahetu kasutaja, kasutamise järelevaataja, seadmetööd ja auditit tegeva isiku kompetentsusele ja selle tõendamisele ning sertifitseerimisskeemile esitatavad nõuded“
 • Vabariigi Valitsuse määrus 15.07.2003 nr 197 „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded töötamisel plahvatusohtlikus keskkonnas“
 • Standard EVS-EN 60079-14. Plahvatusohtlikud keskkonnad. Elektripaigaldiste kavandamine, seadmete valik ja paigaldamine
Õppekavarühm  0713 Elektrienergia ja energeetika (ISCED-F 2013) 
Koolituse sihtgrupp 
 • Elektriala spetsialistid kelle erialased teadmised, oskused vajavad täiendamist või lisaoskuseid
 • Mitteaktiivsed elektriku erialal töökogemust omavad, kesk ja eakama vanuserühma täiskasvanud, kes enese konkurentsivõime tõstmiseks või rakenduse leidmiseks tööturul, vajavad täiendavaid teadmisi ja oskuseid
Õpiväljundid   Koolituse läbinu:
 • saab teadmised plahvatuskaitse üldpõhimõtetest
 • saab teadmised eri plahvatuskaitseviiside ja märgistuse üldpõhimõtetest
 • teadmised seadmete sellistest ehituslikest lahendusest, mis mõjutavad plahvatuskaitset
 • võime mõista sertifikaatide sisu ja selle standardi asjakohaseid osi
 • standardile 60079-17 vastava tehnilise kontrolli ja hooldusnõuete alased üldteadmised
 • kodusus seles standardis käsitlevates tehnilistes erilahendustes seadmete valikul ja paigaldamisel
 • võime mõista töölelubamise süsteemi ja tööpiirkonna ohutu eraldamise lisatähtsust plahvatuskaitsel
 • saab teostada elektritöid plahvatusohuga elektripaigadistes
Õpingute alustamise tingimused Peab isikul olema, kas:
 • elektriinseneri kutsekvalifikatsioon
 • elektrialane kõrgharidus
 • elektrialane kutsekeskharidus
 • muu tehnilise eriala haridus
 • vastav töökogemus
Õppe kogumaht akadeemilistes tundides

8 ak. tundi kogumahus auditoorne õpe

sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 7 ak. tundi (õpe loengu, seminari või muus koolis määratud vormis)
sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides: 1 ak. tundi (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas, proovitest, proovitesti arutelu.)
sh koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes tundides: 0 ak. tundi
Õppe sisu 

Auditoorne töö 8 ak. tundi

 • Dirtektiivi 2014/34/EL ATEX ülevaade 
 • Standardi EVS-EN  1127-1 nõuded. Plahvatusohtlik  keskkond.  Plahvatuse  vältimine  ja  kaitse. Põhimõisted ja metoodika
 • Standardi EVS-EN 60079-10-1 nõuded. Plahvatusohtlikud keskkonnad. Piirkondade liigitus. Plahvatusohtlikud gaaskeskkonnad
 • Standardi EVS-EN 60079-10-2 nõuded. Plahvatusohtlikud keskkonnad. Piirkondade liigitus. Plahvatusohtlikud tolmkeskkonnad
 • Standardi EVS-EN 60079-14 nõuded.  Plahvatusohtlikud keskkonnad. Elektripaigaldiste kavandamine, seadmete valik ja paigaldamine
 • Standardi EVS-EN 60079-17 nõuded. Plahvatusohtlikud keskkonnad. Elektripaigaldiste kontroll ja korrashoid
 • Standardi EVS-EN 60079-19 nõuded.  Plahvatusohtlikud keskkonnad. Seadmete remont, kordaseadmine ja taastamine
 • Proovitest, proovitesti arutelu
 • Koolitustunnistuste kättesaamine
Õppekeskkonna kirjeldus 

Õpe toimub kaasaegse tehnoloogiaga varustatud õpperuumis, valge- ja pabertahvel, õpetaja arvuti ja videoprojektor. Õpperuum vastab tööohutuse ja tervisekaitse nõuetele. Kõigil õppijatel on koolituse ajal kasutada vastavaid normatiivdokumente, standardeid ning piisavalt laua pinda normatiivdokumentidega töötamiseks. Igale õppurile on töökoht koos laua (või arvutitega) ja vajalike eesti- ning venekeelsete õppematerjalidega, mis peale koolituse lõppu jäävad õppijale.

Õppekoha aadress: Narva linn, Mõisa tn 10, ruum 304. 

Õppematerjalide loend  Kolitaja loengumaterjalid, normatiivdokumendid, standardid. 
Lõpetamise tingimused

Nõuded õppe lõpetamiseks

 • On läbinud 100% õppekavast
 • Õpiväljundid on saavutatud ja hinnatud
 • Kokkuvõttev hinne kujuneb, kui õppija on sooritanud lävendi tasemel kirjaliku testi

Hindamismeetod

 • Kirjalik test
 • Mitteeristav hindamine

Hindamiskriteerium

 • Sooritanud lävendi tasemel kirjaliku testi 
Väljastatavad dokumendid 

Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.

Õppijale väljastatakse tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata, kui õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule. 

Koolitaja andmed

Igor Andrejev

 • Kõrgharidus, Tallinna Tehnikaülikool, Elektriajamid ja jõuelektroonika erialadiplom aastast 1997 (võrdne tänapäevase magistriga).
 • Elektrialane A-pädevus – tunnistus number nr. EP-1586-20-A.
 • OÜ Joala Elekter elektriosakonna ekspert, kontrolliosakonna juhataja, elektrilabori juhataja, koolitaja
Õppekava koostaja(d) Igor Andrejev
 • Kõrgharidus, Tallinna Tehnikaülikool, Elektriajamid ja jõuelektroonika erialadiplom aastast 1997 (võrdne tänapäevase magistriga).

Jurij Liubetskij

 • Täiskasvanute koolitaja, tase 6. Kutsetunnistus nr. 156334
Hind

Koolitus maksab 125.00 € (+22%)

Registreerimine

Palun täitke avaldus ja saatke aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Infotelefon +372 5568 8373. 

Dokumentatsioon

Plahvatusohuga paigaldised koolituse õppekava.pdf

Plahvatusohuga paigaldised koolituse ajakava.pdf

Avaldus.docx

Avaldus.pdf

JoomShaper